გარანტია და მომსახურების პირობები.

სანამ პინსკდრევის ავეჯის რეალიზაცია ხდება, იგი გადის უამრავ შემოწმებას, ავეჯის დამზადება ხდება ყველა საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით. (СТБ ISO 9001–2015, ГОСТ 16371 , ГОСТ 19917, ТР ТС 025/2012).

ჩვენს კატალოგში წარმოდგენილ ავეჯის სრულ ასორტიმენტზე ვრცელდება ქარხნული ოფიციალური გარანტია. რბილ ავეჯზე გარანტია შეადგენს 18 თვეს, საკორპუსო ავეჯზე 24 თვეს. ავეჯის მიტანა/აწყობა პინსკდრევის მომხმარებლებისთვის უფასოა.

საგარანიო ვალდებლება არ ვრცელდება შემდეგ შემთხვევებში :

1) თუ მყიდველის მიერ მოხდა საქონლის დაზიანება ან დასვრა ;

2) თუ დეფექტი წარმოიშვა საქონლის არამიზნობრივად გამოყენებით ;

3) მყიდველის მხრიდან შეძენის გადაწყვეტილების შეცვლის შემთხვევაში ;

განაწესი და ვადები ავეჯის დაბრუნების შემთხვევაში:

საქონლის შეცვლა იგივე ან ანალოგიური ღირებულების ავეჯით , მწარმოებლის მხრიდან ხარისხის შეუსაბამობის შემთხვევაში ხდება მყიდველის განცხადების საფუძველზე, რომელიც დაფიქსირდა საქონლის მიღებიდან, გამოვლენილი დეფექტების მითითებით თანდართულ დოკუმენტაციაში (ფოტო, ვიდეო და ა.შ.).

მყიდველი, შეუმოწმებელი საქონლის მიღების შემთხვევაში შეზღუდულია კომპანიის მიმართი პრეტენზიის წაყენებისგან ავეჯის ხარისხთან დაკავშირებით,რომელიც შეიძლება შეიქმნას მისი მიღებისას (აშკარა ნაკლოვანებები).

საქონლის შეცვლა ფარული ნაკლოვანების აღმოჩენის შემთხვევაში საგარანტიო ვადებში ხდება, იმ შემთხვევაში, თუ ნაკლოვანება უკავშირდება საწარმოო ხარვეზს და არა მყიდველზე გადაცემის შემდგომ წარმოშობილ ექსპლუატაციის, შენახვისა და ტრანსპორტირების წესის დარღვევას, ან მესამე პირის მიერ დაკავშირებულ ქმედებას, დაზიანების წარმოშობას გადაულახავი ძალის შედეგად.

დაზიანების მიზეზის დასადგენად შესაძლებელია ექსპერტიზის ჩატარება ,რის საფასურსაც იხდის ექსპერტიზის მიერ გამოვლენილი მხარე, რომლიც მიზეზითაც მოხდა საქონლის დაზიანება. საგარანტიო მომსახურების ათვლა იწყება საქონლის მყიდველზე გადაცემის მომენტიდან.